Algemene 

Huurvoorwaarden

Algemene (huur)voorwaarden Verhuurpoint – Versie 28 mei 2022

In aanmerking nemende dat:

1. Al het gehuurde blijft eigendom van verhuurder; Verhuurpoint.
2. Uitlenen en/of verhuren aan derden is niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Luiden de bepalingen van de algemene voorwaarden als volgt:

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Huurder: de wederpartij van Verhuurpoint.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen huurder Verhuurpoint.
3. Goederen: alle door Verhuurpoint verhuurde goederen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Verhuurpoint gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Verhuurpoint verrichte handelingen.
2. Door goedkeuring via het reserveringsformulier geldt er een huur overeenkomst met Verhuurpoint en verklaart de huurder dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Verhuurpoint en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Verhuurpoint heeft het recht de algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. 
4. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal altijd gepubliceerd zijn op onze website www.verhuurpoint.nl/algemene-voorwaarden  

Artikel 3. Offertes
1. Opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
2. Een offerte heeft een geldigheid van zeven dagen, waarna deze komt te vervallen

Artikel 4. Termijn
1. De huurtermijn bedraagt een (1) dag. Het gehuurde kan gratis een dag eerder opgehaald worden en gratis een dag later geretourneerd worden. U ontvangt in de bevestigingsmail een tijdvak voor het ophalen en retourneren. Let op! Het gebruik van het product op de ophaal en/of terugbreng dag mag alleen na overleg en (schriftelijk) toestemming van Verhuurpoint.nl Mocht u zonder overleg en (schriftelijk)toestemming gebruik maken van het product, dan zal Verhuurpoint hiervoor huurkosten in rekening brengen. De huurkosten voor een extra huurdag staan vermeld op onze website bij ieder product. 
2. Eerder retourneren geeft geen recht op terugbetaling van het huurbedrag. Ook indien het gehuurde niet is gebruikt om wat voor reden dan ook.

Artikel 5. Prijzen
1. Alle vermelde prijzen zijn voor de huurperiode van een (1) dag. U kunt bij ons het product gratis een dag eerder afhalen en gratis een dag later retourneren. Let op! Het gebruik op de ophaaldag en terugbreng dag is 
2. Alle genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW (OB o.g.v. artikel 25 Wet OB). Er wordt dus géén BTW gerekend aan de klant.

Artikel 6. Transportkosten
1. Wij bezorgen niet. Alle prijzen zijn op basis van zelf afhalen en zelf retourneren. Daarom kunnen wij ook een vaste voordelige prijs aanbieden.

Artikel 7. Inladen en uitladen
1. Wij helpen standaard niet bij het in en uitladen van uw voertuig. Indien u toch wilt dat wij helpen is dat op uw eigen risico wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal in welke aard dan ook.

Artikel 8. Betaling
1. Betaling, inclusief de verplichte borg dient contant betaald te worden bij het afhalen van het gehuurde. Bij ons kunt u niet pinnen.
2. In geval van niet betaling worden er geen verhuur producten meegegeven.
3. De betaalde borg wordt bij contante betaling bij het retour brengen contant teruggegeven.
4. Wij willen onze gehuurde objecten graag schoon en netjes terug ontvangen. Indien de gehuurde objecten vuil of nat of verkeerd opgevouwen retour komen worden hier minimaal €50,- (schoonmaak)kosten voor in rekening gebracht per gehuurd item. Indien de kosten hoger uitkomen door schade of diefstal ontvangt huurder hier een factuur van.
6. Er wordt een borg gerekend van maximaal €200,- bovenop de huurprijs.

Artikel 9. Verplichtingen huurder
1. Bij ontvangst van de huurmaterialen wordt door huurder gecontroleerd of alles aanwezig is c.q. in goede staat wordt afgegeven. In geval van eventueel tekort en/of gebrek wordt uiterlijk binnen zes uur na ontvangst telefonisch contact opgenomen met Verhuurpoint. Na deze verstreken termijn gaat huurder automatisch akkoord met de levering.
2. Huurder is verplicht maatregelen te treffen om schade aan artikelen te voorkomen, zowel weersomstandigheden (regen, sneeuw, hagel, storm etc.) alsook vandalisme en diefstal.
3. ‘s Nachts wordt het gehuurde beschut weggezet en worden huurproducten en springkussen e.d. leeggelopen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gehuurde tijdens de huurperiode en dient rekening te houden met diefstal!
4. Het gehuurde dient compleet, schoon en droog te worden ingeleverd.
5. Niet nagekomen verplichtingen worden door huurder vergoed.
6. Voor specifieke voorwaarden m.b.t. gebruik van de springkussens; zie aanvullende leveringsvoorwaarden (onderaan deze pagina).
7. Indien voor het gebruik van het huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning. 

Artikel 10. Annulering door huurder
1.Annulering door huurder dient schriftelijk te gebeuren om discussie te voorkomen. Dit kan door het sturen van een e-mail aan info@verhuurpoint.nl
2. Het kosteloos verplaatsen van een reservering is mogelijk tot 14 dagen voor huurdatum. Wordt de reservering binnen de 14 dagen geannuleerd dan is huurder annuleringskosten verschuldigd aan verhuurder (zie artikel 10.4).
3. Slecht weer garantie: Huurder mag bij slecht weer kosteloos annuleren. (Uitgangspunt van slecht weer: regen, hagel, sneeuw en wind boven kracht 5)
4. Bij annulering wordt er vanaf 14 dagen voor huurdatum 50% van het huurbedrag in rekening gebracht bij huurder en vanaf 7 dagen 100%.

Artikel 11. Overmacht
1. Onder overmacht vallen alle omstandigheden die de uitvoering van overeenkomst verhinderen, die Verhuurpoint niet zijn toe te rekenen. Hieronder wordt sowieso verstaan: extreem weer (windkracht vijf of meer), transport- en/of verkeersproblemen en niet nagekomen afspraken door vorige huurder(s).
2. In geval van overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot (schade)vergoeding.
3. Reeds door huurder betaalde bedragen worden in geval van niet-levering in zijn geheel geretourneerd door Verhuurpoint.

Artikel 12. Verzekeringen
Gehuurde materialen zijn tijdens de huur niet verzekerd. Huurder dient dan ook zelf zorg te dragen. Ook dient u ten alle tijden foto’s te maken van de verankering van de producten. Zie ook artikel 14.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Te allen tijde is het gebruik van alle gehuurde goederen voor eigen risico van de huurder. Verhuurpoint is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade en/of persoonlijke ongevallen.
2. Huurder is verplicht om alle verstrekte schriftelijke en mondelinge instructies m.b.t. gebruik, installatie en veiligheid door te nemen en te handhaven.

Artikel 14. Schade
1. Beschadigde of vermiste goederen worden in rekening gebracht tegen vervangingswaarde.

Artikel 15. Aanvullende leveringsvoorwaarden – afhalen door huurder
1. Goederen worden door huurder opgehaald, op de locatie van Verhuurpoint op een van tevoren afgesproken tijdstip.
2. Betaling, indien nog niet voldaan, geschiedt contant bij afhalen.
3. Bij afhalen worden contactgegevens van huurder genoteerd.
4. Verhuurpoint is gerechtigd om een geldig identiteitsbewijs te vragen van huurder. Bij weigeren van het tonen van een geldig identiteitsbewijs kan verhuurder beslissen de goederen niet mee te geven en de overeenkomst te ontbinden.
5. In geval van afhalen worden de goederen ook door huurder zelf geretourneerd. De goederen worden compleet, schoon en droog retour gebracht. In geval van verzuim worden extra kosten doorberekend. Door inhouding borg of achteraf te factureren dit kan tot 3 weken na huur periode worden doorberekend.
6. Huurder draagt zorg voor een veilig en verantwoord transport van de goederen. Het zelf vervoeren van onze goederen dient door minimaal twee personen te gebeuren.

Artikel 16. Opbouwen c.q. installatie en afbreken springkussen en feestpoppen
1. In geval van afhalen door huurder, installeert c.q. bouwt huurder zelf op. De huurder verplicht zich hierbij – als gevolg van de vernieuwde WAS (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen – juli 2021) – een foto/video te versturen aan Verhuurpoint van het resultaat. Dit met het oog op een veilig gebruik. Verhuurpoint kan hierbij zo nodig aansturen en adviseren, alvorens het springkussen in gebruik wordt genomen. Communicatie met beeldmateriaal gebeurt in dit geval via WhatsApp, op het mobiele nummer van Verhuurpoint (0646741547). Mocht u geen gebruik maken van  WhatsApp dan dient u de foto te mailen aan info@verhuurpoint.nl

Gebruik van springkussens 
Artikel 17. Algemene voorwaarden aanvullend:

1.Het gebruik van de artikelen anders beschreven dan in de handleiding is niet toegestaan. Schade ontstaan door ondeskundig gebruik zal op u worden verhaald.

 1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon (vanaf 18 jaar).
 2. Er moet per springkussen 1 toezichthouder aanwezig zijn zolang het object opgeblazen is.
 3. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
 4. Op ieder ogenblik moet het kussen onder toezicht staan van een volwassen persoon die er op moet toezien dat er aan de gebruiksvoorwaarden wordt voldaan, aangevuld met eigen inzicht / verantwoordelijkheid voor een veilig gebruik van het object.
 5. De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
 6. Het maximale aantal gebruikers (gelijktijdig) is aangegeven op de zijkant van het springkussen en vermeld. Wij gaan uit van 1,5m per persoon, afhankelijk van leeftijd en gebruik.
 7. De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm.
 8. Het maximaal gewicht van de gebruikers is 80kg.
 9. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient zoveel mogelijk hetzelfde te zijn.
 10. Het gebruik van sieraden, schoenen, scherpe of hete voorwerpen, schmink, etenswaren, drank, kauwgom, dieren etc op het springkussen is niet toegestaan.
 11. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van drank / geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik en/of toezicht houden van het springkussen.
 12. Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden het luchtkussen en/of de attractie op eigen risico of zetten deze af.
 13. Het is niet toegestaan op de buitenwanden en/of bogen te klimmen, gezien recente ongelukken bij collega´s dient men hier extra aandacht te besteden.
 14. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
 15. Niet spelen op en bij de opstap van het springkussen.
 16. Plaats het luchtkussen niet op een helling met een hoek die groter is dan 5%.
 17. Voor gebruik controleren of het springkussen goed verankerd is.
 18. Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt.
 19. Bij een windkracht van meer dan 4 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
 20. Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
 21. Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
 22. De bodem rondom de ingang van het kussen dient voldoende schokdempend te zijn.
 23. Zorg voor voldoende vrije ruimte van minimaal 1.5mtr rondom het springkussen.
 24. Geen open vuur of barbecue in de omgeving.
 25. Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
 26. Gebruik altijd een grondzeil.
 27. Zorg voor een goede en veilige geaarde stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie (vrije stroomgroep). De blower gebruikt ongeveer 1750 watt, houd hier rekening mee.
 28. Gebruik de luchtpomp niet wanneer het snoer beschadigd is.
 29. Verwijder de stekker uit stopcontact door aan de stekker te trekken niet door aan het snoer te trekken.
 30. Indien gebruikt wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.
 31. Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn.
 32. Houdt kinderen uit de buurt van de blower.
 33. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden. Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de attractie halen (zeer belangrijk bij kinderluchtkussens).
 34. Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog personen op het luchtkussen en/of de attractie bevinden.
 35. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.
 36. U dient de attractie aan de grond vast te zetten met de bijgeleverde borgpennen, spanbanden. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact met ons op te nemen, alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt. U dient de grondpennen zo te plaatsen dat de attractie nog kan schuiven. (de touwen waar u ze aan bevestigd dienen dus slap te staan) Dit om scheuren te voorkomen.
 37. Onze attracties zijn niet bestemd  om met water te gebruiken, indien u wel water gebruikt, is er een verhoogd risico op blessures en ongevallen. Hierom mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt op onze kussens.
 38. Bij regen worden de springkussens zeer glad en kunnen ze niet gebruikt worden tot ze drooggemaakt zijn. Laat het springkussen altijd aan staan bij regen. Dit om te voorkomen dat het springkussen volloopt met water.
 39. Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
 40. Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af.
 41. Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties beschermde kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel.
 42. Men dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen. Indien ongewone beschadiging wordt vastgesteld die de gebruiker in gevaar kan brengen, onmiddellijk stoppen met het gebruik van het kussen en contact opnemen met Verhuurpoint

44.Huurder zorgt zelf voor alle verzekeringen, denk aan dekking voor diefstal, schade en/of letsel.

 1. Aangezien wij als verhuur bedrijf geen toezicht hebben gaan wij er vanuit dat het springkussen veilig wordt gebruikt. Wij zijn dan ook nooit aansprakelijk in welke aard dan ook.

Artikel 18. Aanvullende informatie 
1. Bij het niet nakomen van bovengenoemde kunnen wij tot 3 weken na de huurperiode eventuele extra kosten alsnog in rekening brengen.
2. Aan de gehuurde artikelen mogen geen veranderingen worden aangebracht, niet worden beplakt of worden beschreven
3. Indien een artikel niet aanwezig blijkt te zijn tijdens het afhalen van de goederen wordt er een vervangend artikel aangeboden.
4. Verhuurder kan zonder opgaaf van reden de artikelen altijd annuleren.
5.. De gehuurde artikelen blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder.
6. Indien artikelen te koop worden aangeboden dan dient u de artikelen bij ons te testen en te controleren op gebreken beschadigingen en / of defecten. Er wordt dan ook geen garantie gegeven op gebruikte artikelen. Geld terug gave is dan ook niet mogelijk.
7. Indien u foto’s of video opnames aan ons toezend of deelt met ons. Geeft u ons toestemming om deze vrij te mogen gebruiken voor alle doeleinden. Tenzij u specifiek aangeeft dat dit niet gedeeld mag worden.
8. U gaat bij het reserveren automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden  zoals deze vermeld staat op de website https://verhuurpoint.nl/algemene-voorwaarden/
9. Gebruik van reclame uitingen van Verhuurpoint is niet toegestaan.

Artikel 19. Afsluiting
Druk en zet fouten voorbehouden. Wilt u de algemene voorwaarden op papier hebben? Dat is mogelijk neem even contact op met ons. Indien u nog vragen heeft omtrent onze algemene huurvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen tijdens onze openingsuren.

Met feestelijke groet,

Verhuurpoint.nl
Leeghwaterstraat 60
1221BH Hilversum
0646741547
info@verhuurpoint.nl

Vragen of advies!

Wij helpen u graag verder!

Verhuurpoint is 7 dagen per week bereikbaar van 10:00 uur tot 22:00 uur

Verhuurpoint.nl
KVK: 74743066